Ресурсен Център Хасково

РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ - ХАСКОВО

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

ЗА ВАС СПЕЦИАЛИСТИ:
ПРЕЗЕНТАЦИИ

1.ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ПРЕЗЕНТАЦИЯ
2. ПРИОБЩАВАНЕТО НА ДЕЦА СЪС СОП-ПАРТНЬОРСТВО С РОДИТЕЛИТЕ
2.1.МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ “ДЪГА” ОБЩ.ХАСКОВО
2.2.МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ “МЛАДОСТ”  ОБЩ.ДИМИТРОВГРАД
2.3.МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ “ИЗВОРЪТ НА БЕЛОНОГАТА" ОБЩ.ХАРМАНЛИ И ЛЮБИМЕЦ

НАШИ ИЗДАНИЯ

ВЪПРОСИ ЗА ДЕТСКИЯ ГОВОР
ПОМАГАЛО ЗА РАБОТА С АУТИСТИ
ДИСЛЕКСИЯ- НАРЪЧНИК В ПОМОЩ НА РОДИТЕЛЯ И УЧИТЕЛЯ
РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА СЪС ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИЕ

ЗА ВАС  РОДИТЕЛИ:
Необходими документи за кандидатстване пред ЕКПО за насочване на деца със специални образователни потребности – въз основа на чл.6а ал.4 т. 3 от ППЗНП:

 • молба от родителите или настойниците към Началника на РИО;
 • удостоверение за раждане или лична карта на ученика;
 • протокол от специализирана по профила на заболяване ЛКК, ТЕЛК, РЕЛК
 • лична амбулаторна карта, необходимите изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването;
 • удостоверение за завършена подготвителна група, първи клас, начален етап на основно образование, свидетелство за основно образование;
 • документ за психолого-педагогически статус, издаден от детската градина или училището, от което идва детето или ученикът;
 • Молба за първично оценяване
 • Молба за обследване
 • Молба за консултация с психолог
 • Молба за ресурсно подпомагане

ВЪПРОСИ, КОИТО ВИ ИНТЕРЕСУВАТ:


  I. КАКВО ДА НАПРАВИМ, АКО РАЗБЕРЕМ, ЧЕ ДЕТЕТО НИ ИМА Специални образователни потребности?

Когато установите, че Вашето дете изпитва различни трудности в развитието, социализацията и обучението си, трябва да си осигурите необходимата подкрепа и съдействие, като следвате следните стъпки:

А. Къде?

 • при личния лекар;
 • при педиатър;
 • при психолог;
 • при логопед, специален педагог;
 • при друг специалист- невролог, психиатър и други.

Б. Екип за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО)
Екипът за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) е формиран в Регионален инспекторат по образованието-Хасково (РИО) .
В постоянния състав на ЕКПО, освен експерт от регионалния инспекторат по образование, се включват ресурсен учител, логопед, рехабилитатор на слуха и говора, психолог, учител от детска градина, учител от общообразователно училище, учител – специален педагог от специално училища, лекар от регионален център по здравеопазване, представител на отдел „Закрила на детето”, при нужда и преводач.
При представяне на дете за оценка на образователните потребности пред ЕКПО задължително присъства родител или настойник.

   IІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАШЕТО ДЕТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕД ЕКПО-РИО-ХАСКОВО?
Преценка на най-добрите възможности на Вашето дете да участва пълноценно и по най-достъпен начин в процеса на овладяване и прилагане на знания и умения.
Необходими документи за кандидатстване пред ЕКПО за насочване на деца със специални образователни потребности – въз основа на чл.6 а, ал.4, т. 3 от ППЗНП.

  ІІІ. КАКВО СЛЕДВА СЛЕД ОЦЕНЯВАНЕТО?

След извършване на комплексното педагогическо оценяване ЕКПО насочва децата и учениците със специални образователни потребности и/или хронични заболявания за обучение в съответни детски градини или училища. Там с децата работи екип от специалисти, който извършва наблюдение и оценка на динамиката в развитието им и изготвя индивидуална образователна програма за тяхното обучение.

   ІV. В кои нормативни документи е определено интегрирането на деца със СОП?

 • Закон за народната просвета;
 • Правилник за прилагане на Закона на народната просвета;
 • Закон за интеграцията на хората с увреждания;
 • Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.
 • Наредба №1 за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.

 

Начало Екипът Дейности Документи Галерия Връзки Контакти Профил на купувача